การรับตัวอย่างของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก