วิสัยทัศน์และพันธกิจวิสัยทัศน์

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก เป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในระดับภูมิภาค

ภารกิจหลัก

1ตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข

2ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุน การรักษา ควบคุมและป้องกันโรค ตลอดจนเพื่อใช้ประโยชน์ในทางอรรถคดี
3ศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
4เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง และเป็นศูนย์ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

พันธกิจ

  • ศึกษา วิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข  
     
  • เฝ้าระวัง ประเมิน สื่อสารแจ้งเตือนภัย และกำหนดมาตรการ การจัดการความเสี่ยงจากโรคและภัยสุขภาพ

  • บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิง

  • พัฒนาและกำหนดมาตรการเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

  • สื่อสารสาธารณะในภาวะที่ต้องพึ่งพาข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศและเอเชีย

ภารกิจหลัก    

ภารกิจหลัก