ประวัติความเป็นมา       ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก  ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2526 ตามพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการ  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 100 ตอนที่ 67 ลงวันที่ 28 เมษายน 2526  พร้อมกับการจัดตั้งศูนย์อีก 5 แห่ง คือ ชลบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น เชียงใหม่และสงขลาโดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก ได้พัฒนามาจากหน่วยชันสูตรสาธารณสุขพิษณุโลก ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2510 เป็นหน่วยชันสูตรสาธารณสุขแห่งแรกของประเทศ ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลพุทธชินราช ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยาคลินิก เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประกอบด้วย เจ้าหน้าที่หลายสายอาชีพ/สายงาน เช่น พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานอนามัย  เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ มีนักวิทยาศาสตร์เพียงคนเดียว ต่อมาได้ให้มีการประสานงาน ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กองโรงพยาบาลภูมิภาคและ กองสาธารณสุขภูมิภาคเริ่มพัฒนาทั้งด้านการให้บริการและด้านบุคลากร เตรียมการให้มีบริการทดสอบด้านคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งด้านยา อาหารและพิษวิทยา จนสามารถพัฒนาเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในปี พ.ศ. 2526 โดยใช้สถานที่ในโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เป็นอาคารชั่วคราว

          จนถึงปี 2536 จึงได้ย้ายมายังอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก ณ ที่ตั้งปัจจุบัน และมีบ้านพักเจ้าหน้าที่จำนวน 27 หน่วย อยู่บริเวณใกล้เคียงศูนย์ฯ ต่อมามีการขยายภารกิจงานเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ และศูนย์ฯ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17043, ISO 15189, ISO 15190 และ ISO 9001 จึงจำเป็นต้องมีการขยายพื้นที่ห้องปฏิบัติ และแบ่งพื้นที่การทำงานให้เป็นสัดส่วนดังนั้นในปี พ.ศ. 2556-2558 ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารอำนวยการ 3 ชั้น

บนพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1175 ตารางเมตร วงเงินจัดสรร 29.5850 ล้านบาท แล้วเสร็จและย้ายเข้าทำงานเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558

ปัจจุบันศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก สามารถให้บริการทั้งด้านคุ้มครองผู้บริโภค ด้านชันสูตรสาธารณสุข การฝึกอบรมและการศึกษาวิจัยได้อย่างสมบูรณ์