28  ธ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (คนพิการ)
30  ธ.ค. 2563
ประกาศเจตจำนงและประกาศเจตนารมณ์ประจำปี 2564
12  ม.ค. 2564
รายงานงบทดลองปีงบประมาณ 2564 เดือน ธ.ค63
9  ต.ค. 2563
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ปีงบประมาณ 2564 เครื่องวิเคราะห์ปรอท (Mercury analyzer) ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
25  มี.ค. 2562
คู่มือแนะนำการให้บริการ ศวก.ที่2 พิษณุโลก

Calendar

Poll

Stats

Brand